Tietosuojaseloste

Suomalaisen tangon Satumaa ry:n asiakasrekisterin rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomalaisen tangon Satumaa ry:n, jäljempänä Satumaa asiakasrekisterin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste, jota käytetään rekisteröityjen informoimiseen henkilötietojen käsittelystä. Laadittu 10.12.2018.

 1. Rekisterin ylläpitäjä
  Suomalaisen tangon Satumaa ry
 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
  Ilmari Ylä-Autio, ilmari.ylaautio(at)gmail.com, 040 550 4463
 3. Rekisterin nimi
  Satumaan asiakasrekisteri.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin. Henkilön täytettyä Satumaan järjestämien laulukilpailujen ilmoittautumislomake oikeusperusteena on kyseinen ilmoittautumislomake annettuine henkilötietoineen.
  Yritysten ja muiden organisaatioiden edustajien tietoja voidaan käyttää markkinointiin tavoilla, jotka on yleisesti katsottu rekisterinpitäjien oikeutetuksi eduksi. Yksityishenkilöiden tietoja voidaan käyttää markkinointiin, mikäli hän on antanut siihen suostumuksen. Rekisteröidyllä on kaikissa tapauksissa oikeus kieltää tietojensa käytön sähköiseen suoramarkkinointiin.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 5. Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, syntymäaika, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut Satumaan järjestämien laulukilpailuihin liittyvät tiedot.
  Henkilötietoja käsitellään Satumaan järjestämien laulukilpailujen tai tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavan ajan. Perustellusta syystä henkilötietoja voidaan säilyttää tätä pidempään arkistointitarkoituksessa.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri syntyy Satumaan järjestämien laulukilpailuihin ilmoittautuneilta saaduista tiedoista. Tietoja saadaan Satumaan ylläpitämien verkkosivujen kautta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksissa ja muissa tilanteissa, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta. Tietoja voidaan saada myös hakemistopalveluista, yksityishenkilöiltä ja muilta samankaltaista toimintaa harjoittavista lähteistä.

 1. Tietojen luovutukset ja vastaanottajat
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
  Henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tahoille (esim. pilvipalvelut), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tavoilla, joilla varmistetaan riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle.
 2. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Satumaa huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien ylläpitotunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 3. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Satumaa voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Satumaa vastaa henkilölle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 4. Muut rekisteröidyn oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten oikeus kieltää henkilötietojen käytön sähköiseen suoramarkkinointiin sekä oikeus henkilötietojen käytön rajoittamiseen yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Satumaa voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Satumaa vastaa henkilölle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).